دوشنبه 12 اردیبهشت 1390

سلام

اینرروزها یه عزیز پر کشید برا بودن.

رفته تا اون دورا،اونجا که ما فهم دیدنش رو نداریم.

براش دعا کنین و طلب مغفرت.

برا من و برا خودتون،برا همه دعا کنین.

دعا کنین صبور باشم یا باشیم.

دعا کنین یادم باشه زندگی تابلوی ایست نداره.

.

.


.


ممنون از همه داداش ها و آبجی ها.